Proves col·lectives a 2n de Primària

Els nostres alumnes de 2n de Primària han passat un test anomenat Badyg, que tracta d’avaluar aptituds mentals bàsiques en l’àmbit escolar. Els resultats de la prova poden detectar -en aquestes edats primerenques- possibles mancances en l’aprenentatge i així es poden començar a corregir.

Aquest test mesura aptituds com la comprensió, el raonament, la percepció, la memòria i l’atenció. Els resultats, que depenen de molts factors, tenen un grau molt alt de fiabilitat que s’ha de contrastar -si és el cas- posteriorment amb un estudi més a fons. S’ofereixen dades en relació amb el rendiment acadèmic en matemàtiques i en llengües i tenen un adequat poder predictiu de possibles dificultats.

El Departament de Psicopedagogia del col·legi ofereix, d’aquest manera, un servei més a les famílies de cara a la detecció de possibles mancances o dificultats des de bon principi de les etapes escolars.