JUMP Math i la Fira Matemàtica: Un nou projecte per treballar les matemàtiques

Les competències matemàtiques dels alumnes són un dels principals reptes del nostre sistema educatiu. L’últim informe PISA indica que 1 de cada 4 alumnes no arriba als nivells mínims per ser ocupable. Aquest fet, en un context en el qual els itineraris STEM (science, technology, engineering and maths) són cada cop més importants, fa que aconseguir que l’èxit en matemàtiques estigui a l’abast de tothom sigui una tasca fonamental.

JUMP Math és una solució innovadora que cerca treballar aquest aspectes. Es tracta d’un programa que aplica procediments i recursos provats, convertint a tots els docents en excel·lents ensenyants de matemàtiques, capaços de guiar els seus estudiants perquè obtinguin el seu màxim rendiment. Es fonamenta en principis com:

  1. – L’adquisició de confiança i la motivació: més que l’habilitat innata dels alumnes, el que és decisiu és la seva motivació i el procés d’ensenyament-aprenentatge.
  2. – La pràctica guiada.
  3. – El descobriment guiat.
  4. – L’avaluació contínua i a simple vista dins de l’aula.
  5. – La instrucció rigorosament pautada.
  6. – La comprensió conceptual en profunditat.
  7. – El treball manipulatiu.

Una de les principals virtus de JUMP Math és que possibilita especialment l’atenció a la diversitat. El disseny dels llibres, la seva seqüenciació pas a pas… Fa que sigui un mètode especialment indicat per alumnes amb dificultats com la dislèxia, discàlculia, trastorns de l’espectre autista… També hi ha nombroses possibilitats i opcions pels alumnes més talentosos: activitats extra, problemes competencials…

JUMP Math canvia la forma en què els alumnes veuen les matemàtiques, i passen a considerar-les com una de les matèries que més els agraden. El treball de la confiança i de la motivació, la comprensió a través de la manipulació, el descobriment guiat… Són eines que involucren profundament els alumnes.

