FAQ

Per què el nom d’Aude!?

Sapere aude!, Atreveix-te a pensar! són les paraules que va fer servir el poeta Horaci, a la Roma del segle I, per animar el seu amic Lolio a emprendre el camí de la saviesa i la felicitat.

Per escollir el nom del nou projecte es va organitzar un concurs de noms creatius per a les famílies i el professorat dels col·legis. Hi havia noms de tot tipus, alguns realment originals. Després es va fer una votació i Aude!, va sortir guanyador per àmplia majoria.

El nom d’Aude! ens inspira a somiar i ser atrevits però també a treballar per la saviesa i la felicitat de tots els nostres alumnes.

Per què un nou projecte pedagògic?

En el món i la societat actual les coses canvien ràpidament. Sovint es produeixen avenços psico-pedagògics i neurològics que ajuden a entendre millor l’educació i qüestionen les maneres de fer tradicionals.

Davant la nova situació i mirant el futur, Aude!, vol aprofitar aquests canvis com una oportunitat per renovar el nostre projecte pedagògic i adaptar-lo a les necessitats de les famílies i alumnes del segle XXI.

Aude!, és un pas més en el camí de sempre: fer efectiva la nostra missió en els temps actuals. Del 2011 al 2015 va ser l’hora del projecte Institució 2.0 que va suposar un gran avanç. Ara del 2016 al 2020 ens disposem a fer una transformació pedagògica que ens permeti seguir oferint una educació excel·lent.

Tots aquests canvis, posen en risc l’educació i aprenentatge dels alumnes?

Els canvis metodològics que Aude! proposa, estan contrastats pedagògicament amb evidències científiques que garanteixen la seva efectivitat. Les competències s’aprenen vehiculades amb els coneixements i ajuden a una millor comprensió dels continguts. Per garantir l’eficàcia del procés, l’aplicació dels canvis metodològics es faran de manera progressiva i planificada.

Com poden participar les famílies a Aude!?

Les famílies, primeres responsables de l’educació dels seus fills, han tingut un paper important en la definició del projecte gràcies a les dinàmiques de participació “Reptes de futur” que es van fer a cada col·legi.

A partir d’ara poden participar de tres maneres diferents: gaudint de l’aprenentatge amb els seus fills, col·laborant en nous projectes, i participant en les diferents activitats de formació.

A més, poden seguir informades a través d’aquesta web i de la resta de mitjans de comunicació ordinaris del col·legi: reunions, activitats, newsletters.

Com entén l’educació personalitzada Aude!?

La personalització de l’educació i l’estreta col·laboració amb les famílies és, per Aude!, el model pedagògic més eficaç per assolir el propòsit de l’educació de la persona.
Cada persona és única i singular i necessita, pel seu creixement, una atenció i seguiment individual que tingui en compte la seva singularitat en totes les dimensions: física, socioafectiva, intel·lectual i transcendent.

A Aude!, tota la innovació està en funció d’aquesta personalització, tant en els aspectes referents a l’aprenentatge acadèmic com els de creixement personal.

Poden tots els alumnes desenvolupar un lideratge ètic?

Encara que hi ha persones que neixen amb uns talents que els fan líders naturals, també és cert que les qualitats d’un líder i sobretot d’un líder ètic, com la confiança, el compromís o la integritat personal són educables i les poden desenvolupar totes les persones, en més o menys grau.

Un dels reptes d’Aude! és Atreveix-te a ser feliç! La clau del creixement personal i la felicitat està en la il·lusió d’ajudar els altres i contribuir a millorar el món. La millor manera d’aconseguir-ho és ajudar cada alumne a descobrir els seus talents i aprendre a viure la seva vida amb autonomia i sentit.

Què vol dir que l’aprenentatge ha d’estar centrat en l’alumne?

Els darrers estudis sobre aprenentatge conclouen alguns principis necessaris perquè aquest esdevingui eficaç. Un d’ells és que l’alumne ha d’estar en el centre de tot el procés. Això vol dir que l’alumne ha de participar en el seu propi aprenentatge de manera activa, amb iniciativa i implicació personal. L’aprenentatge ha de suposar per a ell o ella un repte que el motivi a esforçar-se, fer-se preguntes, pensar, i estudiar. En definitiva, es tracta de fomentar la curiositat i el desig per aprendre i desenvolupar la capacitat de fer-ho amb autonomia.

Algunes metodologies que ajuden a posar l’alumne al centre són l’aprenentatge cooperatiu, la teoria de les intel·ligències múltiples o la contextualització dels continguts en la resolució de problemes reals.

Quin serà el paper del professorat en aquests nou dream school?

Com sempre el professorat ha de ser expert i model per a l’alumne. Ara, a més, haurà de guiar i avaluar el seu procés d’aprenentatge des d’una nova perspectiva. L’alumne, a més d’aprendre els continguts ha de desenvolupar competències que l’ajudin a comprendre’ls en profunditat i aplicar-los per resoldre problemes reals en col·laboració amb els seus companys.

En els dream schools el professorat ensenya els alumnes a autoavaluar-se per aprendre millor, a pensar, a comunicar-se i cercar informació rellevant, a decidir i trobar solucions. És més un facilitador de coneixement que un transmissor. La seva feina és, sobretot, la de crear oportunitats d’aprenentatge per a cadascun dels alumnes.

Desapareixen les classes magistrals?

Una bona classe magistral sempre té gran valor. Però deixa de ser l’únic mètode i el més important.

Els alumnes deixen d’estar passius mentre el professor/a “explica” i s’impliquen fent-se preguntes, buscant informació, resolent problemes, aprenent a aplicar els coneixements a situacions reals, autoavaluant-se i ajudant-se els uns als altres a comprendre millor.

A què ens referim quan parlem de cultura de pensament?

Per comprendre els coneixements i saber aplicar-los necessitem pensar i pensar bé. A la societat del coneixement i la informació el més important no és acumular gran quantitat de coneixements que aviat queden obsolets sinó comprendre’ls en profunditat i ser capaç d’aprendre per un mateix durant tota la vida.

Crear una cultura de pensament a les aules i al col·legi significa prioritzar el pensament i la comprensió dels continguts en lloc de la simple memorització, amb l’objectiu que els alumnes els aprenguin més i millor, alhora que aprenen a pensar. Això s’aconsegueix canviant l’estil de treball i tenint cura de generar oportunitats per desenvolupar els diferents tipus de pensament. Les claus per fer-ho són: fer i ensenyar a fer bones preguntes, fer visible el pensament, dedicar temps per pensar, i utilitzar sistemàticament les rutines i habilitats de pensament.

Què vol dir canviar el paradigma avaluatiu?

Estem acostumats a un tipus d’avaluació fiscalitzadora, centrada en exàmens i resultats. Una altra manera de veure l’avaluació és com a eina formativa orientada a l’aprenentatge. En aquest sentit el més important serà l’autoavaluació i la capacitat de l’alumne d’aprendre per ell mateix. Quan valorem el que l’alumne ha après ens fixem més en el procés que ha seguit que en el resultat, en el que comprèn més que en el que memoritza. D’aquesta manera l’esforç de l’alumne també es concentra més en entendre els continguts i saber-los aplicar que en recordar només idees o conceptes.

El gran benefici d’aquest tipus d’avaluació és un alumne capaç d’aprendre dels propis errors i autònom en el seu aprenentatge.

Com afecta l’aprenentatge cooperatiu a l’aprenentatge dels alumnes que destaquen?

Qui ha viscut l’experiència d’ensenyar alguna cosa, s’adona de seguida que ho sap millor després d’explicar-ho que abans. Els estudis sobre cooperatiu diuen que els alumnes amb nivell alt milloren el seu rendiment quan treballen en cooperatiu, ja que quan expliques el que saps ho aprens molt millor.

L’aprenentatge cooperatiu permet a més desenvolupar habilitats socioemocionals com l’autoestima, l’assertivitat i l’empatia, i virtuts com el respecte i la solidaritat.

Quan els alumnes treballen cooperativament aprenen a tenir una actitud oberta envers els altres i també que en equip podem arribar més lluny. Una de les competències professionals més valorades en el segle XXI és la capacitat de treballar en equip.

Com arribar a tots els continguts quan es treballa per projectes?

Hi ha evidències que demostren que recordem menys d’un 15% del que aprenem a l’escola. A més a l’actualitat, i encara més en el futur, tenim una gran quantitat d’informació a un clic. Els experts reconeixen que una de les revisions més urgents del currículum és el dels continguts.

Les assignatures tenen molts continguts que es repeteixen any rere any i sembla que no s’acaben d’aprendre. El treball per projectes vol aconseguir un aprenentatge més comprensiu i significatiu. Els continguts es contextualitzen i globalitzen. D’aquesta manera l’alumne s’implica més en el seu aprenentatge i li troba sentit.

Com està previst treballar la lectura i l’escriptura?

La lectura i l’escriptura estan a la base de tot aprenentatge, necessitem llegir i comprendre el que llegim per poder pensar, i escriure el que pensem per expressar el que tenim dins. Tant una com l’altra tindran a Aude! un paper central.

Un dels camins per treballar la lectura és el projecte lector QH (Qualitat Humanista). Aquest projecte proposa una àmplia selecció de llibres per edats amb dos objectius, el foment de la lectura i l’educació en valors. Alhora es fa un seguiment personalitzat de la qualitat lectora de cada alumne.

L’escriptura es treballa com a eina de comunicació i també com a eina de pensament. En aquest cas juga un paper important el procés d’escriptura associat a cada rutina i cada habilitat de pensament.

Quin lloc tindrà la tecnologia a les aules Aude!?

Aude! entén la tecnologia com una eina per l’aprenentatge i la comunicació. En el primer cas la veu com una oportunitat per la personalització de l’aprenentatge. En el segon, com una necessitat per entendre i relacionar-se en el món actual.

L’ús d’eines digitals permet adaptar-se als diferents ritmes i estils d’aprenentatge, i fer un seguiment més acurat dels avenços de cada alumne. El professorat pot utilitzar infinitat de recursos digitals per fer la classe més interessant, contextualitzar l’aprenentatge, fomentar l’autonomia dels alumnes, guanyar temps per dedicar-se’l als qui més ho necessiten, etc.

En l’era de la tecnologia i la informació un dels aprenentatges més importants és aprendre a buscar, seleccionar i sintetitzar informació per poder utilitzar-la de manera intel·ligent.

De quina manera la comunitat educativa es pot implicar en la línia compromís social?

Per Aude!, el propòsit de l’educació és educar persones íntegres, competents i emprenedores, preparades per fer el món el millor lloc per viure. La línia compromís social fa realitat el final del camí de creixement personal de tota persona: donar als altres el millor que té.

Aquest esperit d’Aude!, de servei a les famílies i a tota la societat, es concreta oferint diferents oportunitats a tota la comunitat educativa, pares, professorat i alumnes, per implicar-se en projectes solidaris de servei a la comunitat i compromís amb l’entorn.

Està el professorat preparat per aquest canvi?

Aude! proposa una transformació planificada a 5 anys on la formació del professorat és una prioritat. Cada línia té uns objectius concrets assolibles durant aquest temps.

Cada projecte estratègic d’Aude! el dinamitza un equip d’experts que va per davant, primer formant-se i aprenent, després formant i assessorant la resta de professorat.